:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ สุราษฎร์ธานี :: ยินดีต้อนรับ ...เมืองร้อยเกาะ...เงาะอร่อย...หอยใหญ่...ไข่แดง...แหล่งธรรมะ  
             


       ประวัติความเป็นมา
       ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
       โครงสร้าง/อัตรากำลัง
       สถานที่ตั้ง
       แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียม

       สุราษฎร์ธานี
       ชุมพร
       ภูเก็ต
       ระนอง
       พังงา

เว็ปไซต์จังหวัดอื่น ๆ

Link ศูนย์เทคโนฯ เขต อื่น ๆ

 

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)

มีหน้าที่รับผิดชอบ

     - งานถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ และงานข่ายสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

     - เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างส่วนกลาง
กับจังหวัด และระหว่างจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบและตามที่ร้องขอ

     - เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค และสนับสนุน
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ

     - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่จังหวัดภายใน
เครือข่ายรับผิดชอบ

     - ติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสารสนเทศ
และการสื่อสารของจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ

     - สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับ - ส่งข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ