หน้าหลัก    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    ส่วนราชการ      ติดต่อเรา
รายชื่อ เจ้าหน้าที่เวรฯ
ตำแหน่ง
วันที่ปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
นายเดโช  รักตะสิงห์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
1,5,9,13,17,21,25 กุมภาพันธ์ 2560
นายคฤหัส ณ พัทลุง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
2,6,10,14,18,22,26 กุมภาพันธ์ 2560
นายสราวุธ  คงช่วย
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
3,7,11,15,19,23,27 กุมภาพันธ์ 2560
นายชาญชัย  สวัสดี
พนักงานขับรถ
4,8,12,16,20,24,28 กุมภาพันธ์ 2560กลับหน้าแรก