:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ สุราษฎร์ธานี :: ยินดีต้อนรับ ...เมืองร้อยเกาะ...เงาะอร่อย...หอยใหญ่...ไข่แดง...แหล่งธรรมะ  
             


       ประวัติความเป็นมา
       ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
       โครงสร้าง/อัตรากำลัง
       สถานที่ตั้ง
       แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียม

       สุราษฎร์ธานี
       ชุมพร
       ภูเก็ต
       ระนอง
       พังงา

เว็ปไซต์จังหวัดอื่น ๆ

Link ศูนย์เทคโนฯ เขต อื่น ๆ





 

 

 
 
นายสันติภพ  สรวมศิริ
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
     
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
นายบรรจบ  น้อยสันโดด
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายเดโช  รักตะสิงห์
นางสาวนัสยมล  หนูยัง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสราวุธ  คงช่วย
นางสาวฐิติภรณ์  สวัสดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
     
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
 
 
นายลิขิต  ช่วยบำรุง
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

 

นายคฤหัส ณ พัทลุง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน