:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ สุราษฎร์ธานี :: ยินดีต้อนรับ ...เมืองร้อยเกาะ...เงาะอร่อย...หอยใหญ่...ไข่แดง...แหล่งธรรมะ  
             


       ประวัติความเป็นมา
       ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
       โครงสร้าง/อัตรากำลัง
       สถานที่ตั้ง
       แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียม

       สุราษฎร์ธานี
       ชุมพร
       ภูเก็ต
       ระนอง
       พังงา

เว็ปไซต์จังหวัดอื่น ๆ

Link ศูนย์เทคโนฯ เขต อื่น ๆ

 

        
               เดิมมีชื่อ ศูนย์สื่อสารเขต 10 เป็นราชการส่วนกลาง สังกัดกองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งตามแผนปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากำลังที่ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 ต่อมาได้รับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง และ ได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10 สุราษฎร์ธานี เป็นราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบัน)