ตารางเวรประจำเดือน

ตารางเวรประจำเดือน

ชื่อ    วันปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน กันยายน 2564
1.นายทยากร สาเมือง 1 5 9 13 17 21 25 29
2.นายสราวุธ คงช่วย 2 6 10 14 18 22 26 30
3.นายชาญชัย สวัสดี 3 7 11 15 19 23 27  
4.นายคฤหัส ณ พัทลุง 4 8 12 16 20 24 28  
หมายเหตุ

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันปกติ ตั้งแต่ 16.30 น. - 08.30 น. ของวันถัดไป

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ตั้งแต่ 08.30 น. - 08.30 น. ของวันถัดไป