บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000

65342 , 077-272593
zonel10@moi.go.th

บุคลากร

บุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล
1 นายสันติภพ  สรวมศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)

 65340 , 65440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นายบรรจบ  น้อยสันโดด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  65342 , 65442  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 นายลิขิต ช่วยบำรุง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร  65441  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายคฤหัส ณ พัทลุง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65444  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นายสราวุธ  คงช่วย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65543  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นางสาวนัสยมล  หนูยัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  65443  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 นางสาวฐิติภรณ์  สวัสดี พนักงานพิมพ์ดีด ส๒  65542  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 นายชาญชัย  สวัสดี พนักงานขับรถ  65542  

 

บุคลากร จังหวัดลูกข่าย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา 
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  65145  
2 นายประดิษฐ์  ชอบแต่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65045  
3 นายไพโรจน์  วงศ์วิทยากุล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65048  
จังหวัดชุมพร
1                    - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 66023  
2 นางสาวทัศนภรณ์  เกตุนุ้ย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66123  
3 นายภานุพันธ์  มั่นเตี้ย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66020  
4 นายวีรวุฒิ  พรหมพัฒณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66020  
จังหวัดระนอง
1 นายวิเชียร  ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  66640  
2 นายสุภรัตน์  สำอางค์กาย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  66622  
3 นายสัมฤทธิ์  สินโท นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  66622  
จังหวัดภูเก็ต
1 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  67840  
2 นายพิศิษฎ์  ดาราธวัช นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  67840  
3 นายชัยวรรณ พันธ์ฉลาด นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  67822  
จังหวัดพังงา
1 นายเอกภพ  วงศ์สร้างสรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  67342  
2 นายไพศาล ภาพนอก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  67342