บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000

65342 , 077-272593
zonel10@moi.go.th

บุคลากร

บุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล
1 นายบรรจบ  น้อยสันโดด

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)

 65342 , 65442                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นายลิขิต ช่วยบำรุง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร  65441  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 นายคฤหัส ณ พัทลุง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65444  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายสราวุธ  คงช่วย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65543  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นางสาวนัสยมล  หนูยัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  65443  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นางสาวฐิติภรณ์  สวัสดี พนักงานพิมพ์ดีด ส4  65542  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 นายชาญชัย  สวัสดี พนักงานขับรถ  65542  

 

บุคลากร จังหวัดลูกข่าย สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา 
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  65145  
2                 -                   -  65045  
3 นายไพโรจน์  วงศ์วิทยากุล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  65048  
จังหวัดชุมพร
1                 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 66023  
2 นางสาวทัศนภรณ์  เกตุนุ้ย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66123  
3 นายภานุพันธ์  มั่นเตี้ย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66020  
4 นายวีรวุฒิ  พรหมพัฒณ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 66020  
จังหวัดระนอง
1 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  66640  
2  -                     -  66622  
3 นายสัมฤทธิ์  สินโท นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  66622  
จังหวัดภูเก็ต
1 นายมงคลชัย ภิรมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  67840  
2                    -                     -  67840  
3 นายชัยวรรณ พันธ์ฉลาด นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  67822  
จังหวัดพังงา
1 นายเอกภพ  วงศ์สร้างสรรค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  67342  
2 นายไพศาล ภาพนอก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  67342