ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000

65342 , 077-272593
zonel10@moi.go.th

ความเป็นมา

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                        
                   ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารออกเป็น 5 เขต ได้แก่

                  ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรปราการ ศูนย์สื่อสารสาขา 1 (ฉะเชิงเทรา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ศูนย์สื่อสารสาขา 2 (นครราชสีมา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ศูนย์สื่อสารสาขา 3 (ขอนแก่น) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม ศูนย์สื่อสารสาขา 4 (นครปฐม) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี

    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

                 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 207 ลงวันที่ 16 กันยายน 2515 ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิก สำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จาก สำนักโทรคมนาคมเดิม และได้มีการขยายเครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เขต    เป็น 8 เขต  ได้แก่

ศูนย์สื่อสารสาขา 5 (พิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ศูนย์สื่อสารสาขา 6 (เชียงใหม่) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน 
ศูนย์สื่อสารสาขา 7 (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา 
ศูนย์สื่อสารสาขา 8 (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

                 ระยะต่อมา( พ.ศ.2521 – 2523 ) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 3 และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขตในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน 12 เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล ( Online ) การให้บริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่

ศูนย์สื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์สื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนย์สื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนย์สื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนย์สื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ศูนย์สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนย์สื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ศูนย์สื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์สื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์สื่อสารเขต 12 (สงขลา)

                พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง กองการสื่อสาร และ ศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น “ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต ศูนย์สื่อสารเขต ได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10 (สุราษฎร์ธานี)

                      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ชื่อเดิม ศูนย์สื่อสารเขต 10 เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค สังกัด กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตามแผนปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10 สุราษฎร์ธานี  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

                  ที่ตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10 (สุราษฎร์ธานี)  ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์ 077 – 272593 โทรศัพท์ สป.มท. 65442