:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ สุราษฎร์ธานี :: ยินดีต้อนรับ ...เมืองร้อยเกาะ...เงาะอร่อย...หอยใหญ่...ไข่แดง...แหล่งธรรมะ  
             


       ประวัติความเป็นมา
       ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
       โครงสร้าง/อัตรากำลัง
       สถานที่ตั้ง
       แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียม

       สุราษฎร์ธานี
       ชุมพร
       ภูเก็ต
       ระนอง
       พังงา

เว็ปไซต์จังหวัดอื่น ๆ

Link ศูนย์เทคโนฯ เขต อื่น ๆ

 

 

                   ภารกิจที่ใช้รถสื่อสารดาวเทียม ได้แก่ ภารกิจการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์ โทรสาร สื่อสารข้อมูล และ วีดีทัศน์) เพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระบาาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังพระตำหนักที่ประทับในต่างจังหวัด ภารกิจสนับสนุนการบำบัตทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ของกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวง ทบวง กรมอี่นที่ร้องขอ เช่น กรณีอุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบภาคพื้นดินอื่น ๆ ถูกทำลายด้วยอุบัติภัยต่าง ๆ ระบบสื่อสารดาวเทียมสามารถจะนำมาใช้เป็นกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน และใช้เป็นระบบสื่อสารหลักได้เป็นอย่างดี
                     ระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นการรับ - ส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสาร ผ่านคลื่นความถี่วิทยุย่านไมโครเวฟเป็นพาหะ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้ดาวเทียมที่ส่งไปอยู่บนท้องฟ้า เป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณให้แก่สถานีสื่อสารผ่านดาวเทียม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สป.